Husorden for Husumgård


Vedtaget på afdelingsmøde d. 15. September 2011. Husorden for afdelingen Husumgård 1-70

Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen byder dig velkommen i din nye lejlighed. Vi håber, du bliver glad for at bo i Husumgård.

Når mennesker bor tæt sammen, som vi gør i Husumgård er man nødt til at have et sæt regler – en husorden – så hver enkelt beboer ved, hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig.

Reglerne i denne husorden har beboerne i Husumgård selv været med til at beslutte. Som beboer har de nemlig indflydelse på de regler, der skal gælde i boligafdelingen. Du kan bruge din indflydelse til at fremsætte forslag på et afdelingsmøde eller sende et forslag til afdelingsbestyrelsen. Formålet med denne husorden er at gøre bebyggelsen til et godt sted at bo for alle. Den allervigtigste leveregel er derfor at tage hensyn til hinanden.

Hvis du overskrider reglerne, kan det føre til henstillinger og påtaler. Grove eller gentagne overtrædelser af husordenen kan føre til at lejemålet opsiges.

Heldigvis lever de fleste fredeligt side om side og tager hensyn til hinanden. Hvis det alligevel skulle gå galt, er det en god ide at forsøge at løse problemet indbyrdes, ved at tale sammen. Kan det ikke lade sig gøre, kan man henvende sig på ejendomskontoret Gadelandet 10e st tv, hvor man kan søge råd og vejledning til at få løst konflikten eller aflevere klager. Ejendommens funktionærer har pligt til at påtale misligholdelse, samme ret har beboerne.

Husordenen er vedtaget på afdelingsmødet den 15. september 2011.


Affald:
Brug kun affaldsskakten til husholdningsaffald. Affaldet skal i de skaktposer, som ejendomskontoret udleverer. Luk poserne godt inden du smider dem i skakten
Aflever flasker, glas, aviser, reklamer og blade i de genbrugscontainere, der er opstillet i området.
Storskrald bæres ned i den dertil indrettede container (bag Føtex).


Altaner
Altaner og terrasser skal se ryddelige ud
Der må ikke grilles på terrasser og altaner. Dette gælder også hvis grillen er placeret lige indenfor altandøren.
Der må ikke stå genstande over altanhøjde, såsom vasketøj eller lign.
Du har pligt til at holde altanen fri for sne og is.
Vanding af blomster skal forgå under hensyn til underboen og foregå mellem kl. 22.00 og 08.00.
Råb og støjende adfærd fra/på altaner er ikke tilladt.

Antenner:
Ønsker du at sætte antenne eller parabol op, skal du have en særlig tilladelse. Du kan få mere at vide på ejendomskontoret


Bad og WC
Der må ikke smides bind, tamponer eller bleer i kummen. Det stopper afløbet.
Der må ikke anvendes syrer eller ridsende midler til rengøring af toilet, håndvaske og gulve.


Cykler; barnevogne m.m.
Cykler og barnevogne må kun henstilles på de anviste steder, såsom i cykelstativer, i cykel og barnevognsrum i kælderen. Det er ikke tilladt at stille dem på trappeopgange, under trappen eller lignende steder
Transport af cykler på trapper og i elevatorer er ikke tilladt.
Al cykel og knallertkørsel på gangarealerne er ikke tilladt, undtaget er dog 3 hjulede børnecykler


Elevatorer og Opgange:
Beboerne må drage omsorg for, at elevatorerne ikke lider overlast, og at de ikke må bruges som legeplads af deres børn.
Trapperne og gangene skal holdes ryddelige. Der må ikke stilles fodtøj og barnevogne, cykler o.lign. i opgangene. Disse kan fremme en brands udbredelse og hindre personers flugt under en eventuel brand. Dette er påbud fra brandtilsynet og skal overholdes.
Det er ikke tilladt at lege, opholde sig eller støje på trappeopgange, i elevatorer eller i kældre.
Sørg for at holde døre til trappeopgange og kældre låst. Døre med dørlukkere skal holdes lukkede og må ikke holdes åbne ved at sætte noget i klemme i dørens kant eller ramme.


Fodring:
Du må ikke fodre fugle og dyr fra altan, vindue eller i terrænet på ejendommen. Det medfører fare for rotter og duer. Begge er til gene for beboerne.


Grønne arealer:
Al støjende adfærd på ejendommens arealer, bør af hensyn til naboerne ophøre ved mørkes frembrud, dog senest kl. 21.00. Det er forældrenes ansvar at dette overholdes.
De opstillede borde er til glæde for alle beboere og du er velkommen til at bruge dem. Der må ikke skrives eller tegnes på bordene, ej heller siddes eller hoppes på bordpladen.
Pas på blomster, træer og buske. Du må ikke brække grene af træerne og heller ikke plukke blomsterne. Husk at fortælle det til dine børn.
Leg skal foregå på de dertil indrettede legepladser og boldspil på boldbanen ved Toften.
Husk at rydde op efter dig selv og dine børn. De grønne arealer må ikke forurenes ved at kaste papir, affald og lign. De opstillede affaldsspande skal benyttes.
Alle former for grill på ejendommens område er ikke tilladt.


Haver
Haver og terrasser skal anlægges og vedligeholdes efter de udleverede haveanvisninger

Husdyr:
Det er ikke tilladt at holde husdyr – ej heller have dem i pleje.


Hærværk
Hvis en beboer, dennes barn eller gæst, laver hærværk, graffiti eller ødelægger noget, vil beboeren blive opkrævet beløbet for udbedring eller erstatning af det ødelagte.


Parkering
Motorkøretøjer må kun parkeres på de markerede områder og kun med parkeringstilladelse. Parkeringstilladelse hentes på ejendomskontoret.
Køretøjer, der ikke er indregistreret må ikke parkeres på ejendommens område, ej heller campingvogne, trailere, lastbiler eller andre køretøjer over 3500 kg.


Støj og musik
Hvis du hører musik mv. skal du tage størst mulig hensyn til dine naboer.
Boremaskiner og lignende må gerne benyttes i tidsrummet 8.00 – 19.00 på hverdage. I weekenden må der bores lørdage mellem 10.00 – 16.00, men ikke på søndage og helligdage.


Tobaksrygning
Det er ikke tilladt at ryge i indgangspartier, trappeopgange, elevatorer og kældre.


Tæppebankning
Der må ikke bankes tæpper fra altaner, vinduer eller trappeopgange.


Udluftning
Luft ud i din lejlighed flere gange i døgnet for at undgå fugtskader.